ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIE
De identificatiegegevens van ARTEPUB-ACKA bvba, hierna ‘ARTEPUB’ genoemd, zijn als volgt:
Miidelweg 134N, 1130 Haren, België
Tel.: + 32 2 240 26 60 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / KBO en btw: BE0460.320.032
De algemene voorwaarden (hierna ‘AV’) zijn de enige die tussen de partijen van toepassing zijn, met uitsluiting van elke andere voorwaarde, voorbehoud, beperking of clausule uitgaand van de Organisator, behalve mits uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding daarvan door ARTEPUB.
De term ‘Organisator’ verwijst naar de klant, zij het een natuurlijke of rechtspersoon, die voor de promotie van een cultureel evenement gebruik maakt van de diensten van ARTEPUB.
Elke bestelling van de Organisator houdt automatisch in dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: PRIJS
Bestellingen - locaties en reclamemedia
Tenzij anders overeengekomen zijn onze prijzen gebaseerd op de ten tijde van de uitdrukkelijke orderbevestiging geldende bedragen, inkoopprijzen, lonen en loonkosten, openbare lasten, vracht, verzekeringspremies en overige kosten.
ARTEPUB behoudt zich het recht voor om te allen tijde zijn tarieven en/of algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 3: WIJZIGING VAN DE BESTELLING
Elke wijziging aan de bestelling zal slechts van kracht worden na schriftelijke toestemming van ARTEPUB.
Ze kan in voorkomend geval leiden tot een verhoging van de vastgestelde prijzen, overeenkomstig de door de Organisator gekozen nieuwe opties.

ARTIKEL 4: BEËINDIGING EN OPZEGGING
4.1. Beëindiging
De Organisator heeft het recht om de overeenkomst tot 30 werkdagen voor aanvang van de levering op te zeggen; dit kan alleen schriftelijk.
Indien de annulering uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de levering plaatsvindt, bedragen de annuleringskosten 50 procent van de totale factuur.
Na deze termijn zal elke annulering met zich meebrengen dat de Organisator de totale factuur dient te betalen, waarbij de datum waarop ARTEPUB de annuleringsbrief ontvangt als annuleringsdatum geldt.
De resterende affiches die bij annulering van de bestelling niet na 30 dagen worden opgehaald blijven eigendom van ARTEPUB en worden niet vergoed.

4.2. Tijdelijke ontbering van advertentieruimte
Behoudens overmacht zal in geval van tijdelijke ontbering van advertentieruimte het contract niet worden opgezegd en kan de Organisator slechts aanspraak maken op een vermindering pro rata temporis van de overeengekomen prijs.

4.3. Blijvende ontbering van advertentieruimte
Behalve in geval van overmacht leidt opheffing van advertentieruimte om welke reden dan ook tot:
- de ontbinding van de overeenkomst van rechtswege en zonder vergoeding indien de overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op deze advertentieruimte. De Organisator krijgt dan de bedragen terugbetaald die hij voor de resterende looptijd zou hebben betaald.
- een evenredige verlaging van de prijs als de overeenkomst betrekking heeft op verschillende locaties, tenzij de geschrapte locatie wordt vervangen door een andere locatie met een vergelijkbare advertentiewaarde.

ARTIKEL 5: BETALING
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal ARTEPUB de Organisator een voorschot van 50 procent factureren bij ontvangst van de affiches of andere folders.
Het saldo wordt gefactureerd zodra ARTEPUB de opdracht heeft uitgevoerd.
De facturen dienen onmiddellijk en volledig te worden betaald op de maatschappelijke zetel van ARTEPUB of bij de financiële instelling vermeld op de documenten.
Tot ze is vereffend zal elke factuur die op vervaldag onbetaald blijft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 8 procent op jaarbasis met zich meebrengen.
Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een schadevergoeding van 15 procent met een minimum van € 250, en dit als een forfaitaire en onherleidbare boeteclausule, onverminderd eventuele andere verschuldigde schadevergoedingen en interesten.
De uitgifte van een wisselbrief of cheque vormt geen schuldvernieuwing of afwijking van deze voorwaarden.
ARTEPUB behoudt zich het recht voor de uitvoering van lopende contracten op te schorten indien de Organisator de betalingsvoorwaarden niet naleeft. In geval van betalingsachterstand vervalt ook de mogelijk bij het afsluiten van het contract toegekende korting en wordt deze aan de Organisator doorgerekend.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1. In volgende gevallen is ARTEPUB is niet aansprakelijk voor niet-tijdige levering of gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van bestellingen:
a) indien de op de opdrachtbevestiging vermelde betalingsvoorwaarden door de Organisator niet in acht werden genomen;
b) indien ARTEPUB niet tijdig de gegevens ontving die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelling;
c) indien de vertraging of het niet uitvoeren van de bestelling het gevolg is van slecht weer, beschikking van hogerhand, staking, ongeval, brand, natuurrampen, het niet kunnen verkrijgen van voorraden, vertraging bij leveranciers of welke andere oorzaak ook die aan de controle van ARTEPUB ontsnapt.

6.2. Bij verlies of schade van welke aard dan ook waarvoor ARTEPUB verantwoordelijk is, ziet de Organisator af van elk ander verhaal dan de terugbetaling van de waarde van de goederen, met uitsluiting van elke andere directe of indirecte schade.

6.3. ARTEPUB behoudt zich het recht voor om bij ontvangst van affiches of ander materiaal elke tekst of illustratie die zij ongepast acht te weigeren zonder zich op enigerlei wijze te hoeven verantwoorden tegenover de Organisator. ARTEPUB behoudt zich in het bijzonder het recht voor te weigeren reclame te maken die in strijd is met de openbare orde, de goede zeden, zijn ethisch handvest, contractuele verplichtingen of enige andere reglementering die, op welke wijze dan ook, zou kunnen leiden tot materiële en/of morele schade voor ARTEPUB zelf.
Vooraleer te beslissen om een promotiecampagne te aanvaarden of te weigeren of tijdens de distributie van de betreffende reclame kan ARTEPUB een verzoek om advies indienen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), die niet onder haar verantwoordelijkheid valt.
Indien een administratief orgaan echter om welke reden dan ook verzoekt affiches, flyers of enige andere (al dan niet digitale) reclamedrager te verwijderen zal de promotiecampagne voor het evenement of de culturele activiteit toch integraal aan ARTEPUB dienen te worden betaald.

6.4. De Organisator vrijwaart ARTEPUB voor elke aanspraak van derden, in het bijzonder betreffende inhoud, auteursrecht, beeldrecht, belastingen en fiscale verplichtingen van welke aard dan ook (niet-beperkende opsomming). In dit verband kan ARTEPUB op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld en in voorkomend geval verbindt de Organisator zich er uitdrukkelijk toe de zaak in zijn naam op te nemen.
De aangifte van de federale taks op aanplakking van media groter dan 1 m², waarvan het drukken niet door ARTEPUB wordt verzorgd, moet gebeuren door de Organisator, die deze taks dient te betalen aan de Federale Overheidsdienst Financiën.
Een tegensprekelijke controle wordt uitgevoerd als de Organisator daar uitdrukkelijk om verzoekt. Daarvoor zal alleen rekening worden gehouden met de na de uitvoering opgestelde lijsten met aangeplakte of bevoorrade locaties. Nog altijd op uitdrukkelijk verzoek van de Organisator zal de stavingslijst hem ten vroegste 8 dagen na zijn verzoek worden toegestuurd. Voor deze tegensprekelijke controle zullen ARTEPUB en de Organisator elk een vertegenwoordiger afvaardigen.

ARTIKEL 7: KLACHTEN
Elke klacht, van welke aard ook, moet ARTEPUB bereiken uiterlijk 15 kalenderdagen na de datum van uitreiking van de factuur en dit per aangetekende brief of, in voorkomend geval, binnen 8 dagen na de daadwerkelijke uitvoering van de controle bedoeld in artikel 6 hierboven, en in elk geval uiterlijk voor het einde van de lopende campagne.

Na het verstrijken van deze termijnen wordt elke vordering tussen de partijen als nietig beschouwd.

ARTIKEL 8: BESTELLING
De Organisator erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle kenmerken van de gekozen media en locaties, en het product of materiaal, alsook dat hij zijn keuze heeft gemaakt overeenkomstig het specifieke gebruik dat hij voor ogen heeft.
De Organisator verklaart voorts dat hij alle nodige voorzorgen heeft genomen met het oog op zijn keuze en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de bestelling voor het specifieke doel en de behoeften die hij voor ogen heeft.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1. Alle elementen die aanwezig zijn op de webstek van ARTEPUB, verschillende reclamemedia en de mobiele applicatie IGOTO zijn, wat hun inhoud en structuur betreft, beschermd door auteursrechten, merken, ontwerpen en modellen en meer in het algemeen door intellectuele eigendom, alsook door de specifieke bepalingen van het Belgisch economisch recht met betrekking tot databanken. Ze zijn de exclusieve eigendom van ARTEPUB.
Als dusdanig is elke gehele of gedeeltelijke, permanente of tijdelijke reproductie, afbeelding, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, distributie, uitzending, verhandeling via om het even welk procedé en in om het even welk medium (papier, digitaal enz.) verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTEPUB.

9.2. De Organisator blijft de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die hij bezit op zijn handelsmerk, logo, inhoud, webstekstructuur, databank en reclamemedia die hij zonder medewerking van ARTEPUB heeft gecreëerd.

ARTIKEL 10: GEGEVENSBESCHERMING

Algemene informatie:
ARTEPUB is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld bij zijn klanten, Organisatoren of Gebruikers van de IGOTO-applicatie.

Volgende gegevens worden verzameld bij Organisatoren: naam, voornaam, functie, e-mailadres, kantoor- en mobiel nummer, en bedrijfsgegevens (adres en btw-nummer). De verzamelde gegevens met betrekking tot de IGOTO-applicatie worden vermeld in de algemene gebruiksvoorwaarden en kunnen worden gedownload via volgende link: https://igoto.be/nl/conditions/ . De gegevens waarvan sprake in deze algemene voorwaarden worden direct of indirect door de betrokkene verstrekt. Ze zijn bestemd voor intern gebruik door ARTEPUB voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan technische onderaannemers voor de goede werking van de IGOTO-applicatie. In dit verband gebruiken wij de gegevens ook voor directmarketingdoeleinden met voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

ARTEPUB garandeert de eerbiediging van persoonsgegevens en houdt zich strikt aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De gegevens worden verzameld op basis van toestemming (opt-in) en voor contractuele doeleinden tussen de partijen. De toestemming kan te allen tijde op eenvoudig verzoek worden ingetrokken, behalve in gevallen waarin ARTEPUB de betrokken gegevens nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst of om zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

Overeenkomstig de geldende reglementering heeft de Gebruiker als natuurlijke persoon het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, het wissen ervan te vragen, de verwerking ervan te beperken en zich te verzetten tegen de verwerking ervan voor directmarketingdoeleinden. De betrokkene heeft ook recht op de overdraagbaarheid van de gegevens, d.w.z. dat deze hem worden meegedeeld in een gestructureerde en gangbare vorm. Het uitoefenen van deze rechten is gratis. Indien nodig kan de betrokkene ons vragen om een van deze rechten uit te oefenen of ons een probleem melden met betrekking tot zijn/haar gegevens, en wel via het volgende adres:

ARTEPUB-ACKA bvba
Middelweg 134N
1130 Haren
Tel.: +32 2 240 26 60

Of via het volgende e-mailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De betrokkene heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ).

ARTEPUB implementeert geen geautomatiseerde individuele beslissing.

Gebruik van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden in verband met de IGOTO-applicatie
Bij inschrijving geeft de Gebruiker eenduidig en stellig aan akkoord te gaan met het gebruik van zijn/haar gegevens door ARTEPUB en vinkt daartoe het vakje ‘Ik accepteer het gebruik van mijn gegevens door ARTEPUB voor directmarketingdoeleinden’ aan. In dat geval kunnen hem/haar e-mails worden gestuurd betreffende zijn/haar interesses. De Gebruiker kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken.

De Gebruiker heeft het recht zich te verzetten tegen het verzenden van reclameboodschappen per e-mail:

- door op het moment van inschrijving te beslissen dergelijke aanvraag niet aan te kruisen (toepassing van de opt-inregel);
- via schriftelijk verzoek op gelijk welk ogenblik;
- via de optie ‘afmelden’ in de publicitaire e-mail.

Behoudens bezwaar van de Gebruiker kunnen zijn/haar contactgegevens voor marketingdoeleinden betreffende zijn/haar interessesfeer worden meegedeeld aan Organisatoren en Partners die contractueel verbonden zijn met ARTEPUB. Daartoe geeft hij/zij eenduidig en stellig uiting aan zijn/haar instemming met het meedelen van zijn/haar gegevens door ARTEPUB aan Organisatoren of Partners door het vakje ‘Ik aanvaard dat ARTEPUB mijn gegevens voor directmarketingdoeleinden meedeelt aan Organisatoren van evenementen en Partners’ aan te vinken. De Gebruiker kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. ARTEPUB ziet erop toe dat de Organisatoren en Partners de bescherming van de persoonsgegevens naleven op basis van de geldende wetgeving.

Bewaring en verantwoordelijkheid voor de gegevens
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de vermelde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van ARTEPUB.

Binnen de hierboven aangegeven grenzen is ARTEPUB dus gemachtigd om de persoonsgegevens van de betrokkene op te slaan en te verwerken.


ARTIKEL 11 DIVERSEN
Dat een partij een van de in de algemene voorwaarden ten gunste van haar vastgestelde clausules niet ten uitvoer brengt, mag niet worden begrepen als zou zij haar rechten niet willen laten gelden.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Bij eventuele geschillen streven de Partijen ernaar samen een minnelijke schikking te treffen.

Bij gebreke hiervan zijn de algemene voorwaarden onderworpen aan het Belgische recht en zijn alleen de rechtbanken (in voorkomend geval de Franstalige) bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar ARTEPUB zijn maatschappelijke zetel heeft.