Privacyhandvest

1. WAAROM DIT PRIVACYHANDVEST?

ARTEPUB hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en uw persoonsgegevens. We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen dienaangaande, namelijk de wet van 30 juli 2018 (‘Gegevensbeschermingswet’) tot omzetting van de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘Verordening’).

We willen u graag informeren over de mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband. Het gebruik van onze website kan leiden tot het verzamelen en verwerken van sommige van uw persoonsgegevens, waarvoor u toestemming moet geven en die voldoen aan een specifiek, hieronder toegelicht doel.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacyhandvest. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk worden meegedeeld op onze website. We raden u niettemin aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

ARTEPUB is verantwoordelijk voor de website. 
Contactinformatie:

ARTEPUB
Middelweg 134N
B-1130 Haren
België

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: +32 2 240 26 60

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door ARTEPUB nagestreefde doeleinden te verwezenlijken. Hieronder worden de gegevenscategorieën opgesomd waarop de verwerking betrekking heeft:

 • identificatiegegevens;
 • locatiegegevens;
 • verbindingsgegevens (IP-adres enz.);
 • fysieke gegevens;
 • hobby’s en interesses.

 

4. WAT ZIJN DE NAGESTREEFDE DOELEINDEN?

ARTEPUB verzamelt uw persoonsgegevens enkel en alleen om u op de website een optimale, gepersonaliseerde en veilige ervaring te bieden. Het verzamelen van uw persoonsgegevens kan toenemen naarmate u onze website intensiever gebruikt.

De verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve noodzakelijk voor de goede werking van de website en het leveren van onze diensten. ARTEPUB verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • u toegang verlenen tot uw ‘gebruikersaccount’;
 • bestellingen verwerken en producten leveren;
 • dienstverlening betreffende aangekochte producten;
 • de contractuele relatie beheren;
 • facturering en rekeningbeheer;
 • de Gebruiker een algemene en gepersonaliseerde dienst verlenen, met inbegrip van het verzenden van nuttige informatie, nieuwsbrieven, het verlenen van ondersteuning en het opvolgen van klachten;
 • onze diensten en producten verbeteren en personaliseren;
 • fraude, fouten en crimineel gedrag opsporen;
 • u promotionele aanbiedingen sturen indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven (direct marketing). In dat geval staat het u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken.

Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Die gegevens stellen ons in staat uw gebruikerservaring optimaal te maken. Ze omvatten uw IP-adres, het geografische gebied waarin u onze website bezoekt, de dag en het tijdstip van uw bezoek en de pagina’s die u bezoekt. U kunt hiermee instemmen door het gebruik van cookies te accepteren.

U hebt controle over de gegevens die u ons verstrekt. In geval van onvolledige of foutieve gegevens behoudt ARTEPUB zich het recht voor om bepaalde activiteiten tijdelijk of definitief te onderbreken of op te schorten.

5. BEVEILIGING VAN GEGEVENS EN DOORGEVEN AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen dus niet worden verkocht, ter beschikking gesteld of doorgegeven aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
ARTEPUB besteedt bijzondere aandacht aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. In dit verband heeft ARTEPUB alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de gegevens te vermijden.

6. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig om de doelstellingen te verwezenlijken. Zodra die bereikt zijn, schrappen we de gegevens.

7. WE GEBRUIKEN OOK COOKIES!

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen op de harde schijf van uw computer cookies worden geplaatst. We gebruiken cookies om onze vaste bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden.
Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we naar ons Cookiebeleid.
Als u onze website bezoekt, raden we u aan cookies in te schakelen. Het staat u echter vrij om die via uw browserinstellingen uit te schakelen als u dat wenst. Voor meer details verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

8. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

8.1. Waarborg op een eerlijke en geoorloofde verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de in punt 4 genoemde legitieme doeleinden en worden op gepaste, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt; ze worden niet langer bewaard dan nodig om de doeleinden te verwezenlijken.
Alle technische en veiligheidsmaatregelen werden genomen om het risico van illegale of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. In geval van inbraak in zijn informaticasystemen zal ARTEPUB onmiddellijk alle vereiste maatregelen treffen om de schade tot een minimum te beperken.

8.2. Recht van inzage

Indien u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt het recht te weten voor welke doeleinden ze worden verwerkt, om welke gegevenscategorieën het gaat, aan welke soorten ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de gegevensopslag te bepalen, en welke rechten u ten aanzien van uw gegevens kunt uitoefenen. U kunt ook een archief verkrijgen van alle persoonsgegevens die aan ARTEPUB werden doorgegeven.

8.3. Recht op rechtzetting

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn of haar ‘gebruikersaccount’, maar u kunt dit ook schriftelijk vragen.

8.4. Recht op gegevenswissing (of ‘recht op vergetelheid’)

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld;
 • u trekt uw toestemming voor verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u hebt op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken;
 • uw gegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U dient in dit geval contact op te nemen met ARTEPUB via e-mail, zoals uitgelegd in punt 9.
ARTEPUB beslist zelf of aan bovenstaande criteria is voldaan.

8.5. Recht om verwerking te beperken

In bepaalde gevallen hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, meer bepaald in geval van betwisting betreffende de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig werden verwerkt, indien de gegevens nodig zijn voor een gerechtelijke procedure of gedurende de tijd die ARTEPUB nodig heeft om na te gaan of u uw recht op gegevenswissing geldig kunt uitoefenen.

8.6. Recht van bezwaar

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. ARTEPUB zal stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij het dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die van groter belang zijn dan uw recht om bezwaar te maken.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om al uw aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen die gegevens worden doorgegeven aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerkingshandelingen die aan de intrekking voorafgingen.

9. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Om uw rechten uit te oefenen moet u ons een verzoek sturen per aangetekende brief [ARTEPUB, Auguste Sniedersstraat 23, B-1030 Schaarbeek, België] of via e-mail [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]. We zullen zo spoedig mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

10. HOE DIENT U EEN KLACHT IN? 

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop ARTEPUB uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).